หน้าหลัก |  ลงทะเบียน |  วีธีเข้าร่วม |  ติดต่อเรา |  วิธีรับของรางวัล |  รายชื่อผู้โชคดี
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
• สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัล เดือน พฤศจิกายน 2566
• ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือ กิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ Account ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
• ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกมหรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน
• รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับของรางวัล
• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

ทางทีมงานจะดำเนินการส่งรางวัลกลับทาง e-mail ของท่านภายใน 7-10 วันทำการ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2037-8993 คุณดนุชา

หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัลระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การส่งของรางวัลร่วมจากทางผู้สนับสนุนทางไปรษณีย์กับผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน
• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ที่ได้รับรางวัล ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของ รางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
• พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท อาร์เอส มิวสิค จำกัด สปอนเซอร์และบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถร่วมเล่นเกม หรือ กิจกรรมได้
• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว