หน้าหลัก |  ลงทะเบียน |  วีธีเข้าร่วม |  ติดต่อเรา |  วิธีรับของรางวัล |  รายชื่อผู้โชคดี
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
Musicvote.me สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Musicvote.me ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมของ Musicvote.me ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนสมาชิกเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นของ Musicvote.me เมื่อผู้ใช้งาน ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่นของ Musicvote.me แล้วถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ Musicvote.me เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย Musicvote.me ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน รวมทั้ง Musicvote.me สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้้

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย
1.1)​ ชื่อ-นามสกุล
1.2)​ เพศ​
1.3)​ อีเมล์
1.4)​ วัน/เดือน/ปี เกิด
1.5)​ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
1.6)​ ที่อยู่
1.7)​ เลขที่บัตรประชาชน
1.8)​ จังหวัด
1.9)​ รหัสไปรษณีย์
1.10)​ ระดับการศึกษา

2) การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ Musicvote.me จะถูกใช้ และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ให้บริการภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานร้องขอ หรือได้รับความยินยอม และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้
2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของ Musicvote.me
2.2) เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของ Musicvote.me แก่ผู้ใช้งาน
2.3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์ม Musicvote.me
2.4) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนแพลตฟอร์มของ Musicvote.me
2.5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Musicvote.me ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการฟังเพลง , พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง Musicvote.me รวมไปถึงพฤติกรรมการเลือกชมและเลือกสินค้าของที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Musicvote.me
2.6) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Musicvote.me
ในกรณียกเว้น Musicvote.me อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก Musicvote.me มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ Musicvote.me อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมของผู้ใช้งานสำเร็จลุล่วง เพื่อการจัดการบริหารบัญชี หรือเพื่อการตลาดตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตามที่ Musicvote.me เห็นสมควรว่าจำเป็น โดย Musicvote.me คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่แบ่งปันสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลไว้โดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย หรือกระทำการเป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น
ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ Musicvote.me อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

3) สิทธิของ Musicvote.me ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ Musicvote.me เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก Musicvote.me มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

4) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนส่วนบุคคลของท่าน
Musicvote.me คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มของ Musicvote.me, Musicvote.me จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
4.1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
4.2) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.3) ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

5) ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
Musicvote.me คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ดังนี้ Musicvote.me ขอเรียนให้ทราบว่า Musicvote.me ไม่มีนโยบายให้บริการรวมถึงจำหน่ายสินค้าต่างๆกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆของ Musicvote.me และ Musicvote.me จะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

6) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
Musicvote.me อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics ,Google Firebase ,Truehits หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ Musicvote.me จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง
6.1) IP address, Cookie ID ของโทรศัพท์มือถือ
6.2) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแอปพลิเคชั่นของ Musicvote.me รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
6.3) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)
6.4) พฤติกรรมการชมแอปพลิเคชั่นของทาง Musicvote.me
6.5) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย Musicvote.me ในการปรับปรุงช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Musicvote.me และการให้บริการ Musicvote.me อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ Musicvote.me หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วย Musicvote.me ปรับปรุงและบริการที่ Musicvote.me นำเสนอ หรือช่วยให้ Musicvote.me มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่ Musicvote.me ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ Musicvote.me สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือบนช่องทางแพลตฟอร์มของ Musicvote.meจำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในของ Musicvote.me, Musicvote.me อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics, Google Firebase, Truehits อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง Musicvote.me โดยจะช่วยให้ Musicvote.me สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ และให้ Musicvote.me เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

7) สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส
Musicvote.me ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ Musicvote.meหากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง Musicvote.me ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook COOLfahrenheit (https://www.facebook.com/COOLfahrenheitPage)

8) การติดต่อ Musicvote.me
หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebook COOLfahrenheit (https://www.facebook.com/ COOLfahrenheitPage)

9) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
9.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ Musicvote.me รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9.2) Musicvote.me อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ Musicvote.me ดังนี้ Musicvote.meขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว Musicvote.me จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการให้บริการของ Musicvote.me ต่อไป


รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Musicvote.me
โปรดอ่านเงื่อนไขและขอบข่ายการให้บริการของเว็บไซต์ Musicvote.me ให้เข้าใจ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมอย่างชัดเจนและให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการของ Musicvote.me ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว